Valda inställningar:

Organisationsbidrag

Från och med 2017 kommer ansökningar för organisationsbidrag att digitaliseras.
Nytt för 2017 är att organisationer ska inkomma med endast en samlad ansökan per organisation och verksamhetsår.

Ansökan lämnas elektroniskt via länken nedan. För organisationer gäller
 "Generell ansökan"

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/kma/minsida

Anvisningar för organisationsbidrag, se bifogad länk
anvisningar organisationer
Det är viktigt att du tar del av anvisningarna som finns i anslutning till länken.
Ansökningar i pappersform kommer inte längre att tas emot.

Stiftelsen har två ansökningsperioder. Första ansökningsperioden öppnar den 1 februari och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars kl 23.59. Andra ansökningsperioden öppnar den 1 augusti och ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 september kl 23.59.

Meddelande om ett eventuellt beviljat bidrag kommer att meddelas under april månad respektive november månad.

Stiftelsens ändamål - bidragspolicy

 

KMA har bl.a. till ändamål att lämna hjälp till behövande synskadade i Sverige. KMA ska även främja synskadades anpassning i samhälls- och yrkeslivet, verka för ökad förståelse för synskadades särskilda svårigheter samt stödja verksamhet ägnad att förebygga och bota synskada eller förbättra synskadades situation. För att uppfylla denna del av sitt ändamål lämnar KMA bidrag till olika organisationer.

 

För att kunna söka bidrag från KMA är det viktigt att sökande organisationer i ansökan klart och utförligt redogör för vad pengarna ska användas till. En beskrivning av det projekt eller den verksamhet eller aktivitet som pengarna ska användas till krävs. Bidrag beviljas inte till redan genomförda projekt. Ansökan ska också innehålla en kostnadskalkyl samt uppgift om bidrag sökts eller erhållits från annan bidragsgivare. Vid erhållande av bidrag skall alltid, efter aktivitetens genomförande, en redovisning inlämnas till KMA.

 

KMA:s utdelningspolicy är utarbetad för att tillgodose ändamålet och för att följa gällande skatteregler. För att underlätta ansökningshanteringen bör sökande organisationer därför beakta följande.

 

·       KMA kan bevilja bidrag till olika typer av läger- och idrottsverksamhet. Lägerverksamhet förutsätter normalt att föräldrarna inte är med. Endast i undantagsfall kan därför bidrag beviljas till familjeläger. Om ansökan avser familjeläger krävs därför en extra utförlig beskrivning av lägerverksamheten och varför det finns behov av att hela familjen är med. I dessa fall kan det dessutom bli aktuellt att pröva huruvida föräldrarna är att anses som ekonomiskt behövande.

 

·       KMA beviljar bidrag till undervisning och utbildning av olika slag. Detta kan exempelvis vara vidareutbildning eller förkovran inom ett ämne men det kan också vara mer yrkesinriktad utbildning. Utbildning skall ske på ett betryggande sätt. Allmän information, såsom exempelvis information från försäkringskassan eller olika former av fritids/hobbykurser anses inte vara undervisning eller utbildning.

 

·       KMA kan bevilja bidrag till organisationer som hjälper ekonomiskt behövande synskadade. Hjälpen får endast ges till en synskadade med låg inkomst och liten eller ingen förmögenhet. En förutsättning för bidrag från KMA är att organisationen har en bra ansökningsrutin och ett bra uppföljningssystem för de bidrag som betalas med stiftelsens medel. Det förutsätts också att organisationen gör en prövning av den ekonomiska situationen i varje enskilt fall, enligt KMA:s riktlinjer, och att bidrag endast ges till dem som är ekonomiskt behövande.

 

Stiftelsen KMA

Elisabet Svenningson

sekr